Jump to content

Ársreikningur 2020

Rekstrarreikningur ársins 2020

Rekstrartekjur

Markaðsgjald842.000.000
Ríkisframlög (samningar við ráðuneyti)398.513.334
Önnur framlög (samningar við fyrirtæki)56.990.334
Endurgreiddur kostnaður og seld þjónusta58.229.408
Söluhagnaður fastafjármuna1.308.228
1.357.041.304

Rekstrargjöld

Kynningar- og markaðsstarf(465.178.373)
Laun og launatengd gjöld(486.008.598)
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður(204.819.573)
Afskriftir fastafjármuna(498.228)
(1.156.504.772)

Rekstrarniðurstaða

200.536.532
Fjármunatekjur5.209.361
Fjármagnsgjöld(571.667)
4.637.684

Rekstrarniðurstaða ársins

205.174.216

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir7.085.566

Veltufjármunir

Markaðsgjald0
Viðskiptakröfur14.262.464
Aðrar skammtímakröfur65.642.464
Eignfært vegna verkefna34.935.031
Handbært fé226.362.578
592.118.717

Eignir

599.924.283

EIGIÐ FÉ OG SKULDIR

Eigið fé442.135.972
Viðskiptaskuldir72.211.780
Aðrar skammtímaskuldir85.576.531
Skuldir157.788.311

Eigið fé og skuldir

599.924.283